Àrees

Estás en: Inicio | La Diputació | Àrees
Arquitectura

Arquitectura

Realitza labors d'assessorament en la construcció i conservació d'edificis d'ús públic de diferent tipologia i enclavaments patrimonials o històrics per a ajuntaments. Redacció de projectes propis i en col·laboració.
Arxiu Diputació

Arxiu Diputació

Gestió de l'Arxiu General i del fons bibliogràfic de la Diputació. Assessorament als arxius d'oficina. Participació en programes i desenvolupament d'administració electrònica, gestió i assessorament als ajuntaments en matèria d'arxius. A més de l'Arxiu Fotogràfic, al qual es pot accedir prèvia petició.
Fachada-Palacio-para-portada-web-2

Assistència a Municipis

Presta assistència en matèria econòmic financera i noves tecnologies de la informació a les entitats locals de cara a cobrir aquests serveis on facen falta i reforçar la seua capacitat de gestió en la prestació dels seus serveis als ciutadans.
Benestar Social

Benestar Social

Dóna suport tècnic i econòmic a municipis i entitats sense ànim de lucre en matèria de serveis socials mitjançant programes i subvencions. Organitza activitats a favor de la inclusió social. Finança i gestiona la Teleassistència domiciliària.
Carreteres

Carreteres

Té com a comeses la conservació i manteniment de les carreteres que pertanyen a Diputació, de manera que es preste un servei de qualitat als usuaris que circulen per les carreteres, als confrontants que desenvolupen activitats al costat de les mateixes i als municipis pels quals discorren.
Centro Dr. Esquerdo

Centre Doctor Esquerdo

Atén pacients amb patologia mental crònica i subaguda greu, focalitzant l'atenció en la rehabilitació psicosocial i clínic-sanitària en el centre soci sanitari Dr. Esquerdo situat en el municipi de Sant Joan d'Alacant
Cicle Hídric

Cicle Hídric

L'àrea de Cicle Hídric s'ocupa d'analitzar la situació dels recursos hídrics provincials. Dóna assessorament tècnic a les administracions locals. Compta amb convocatòries anuals per a millores i manteniment d'infraestructures hidràuliques.
Contractació

Contractació

Els procediments de Contractació es poden seguir a través del Perfil del Contractant, localitzat en la seu electrònica d'aquesta web, com en el Tauler d'anuncis del BOP i s'encarrega de presentar els comptes als organismes oficials superiors de control com la Sindicatura de Comptes, que publica els seus informes.​​​
Cultura

Cultura

Desenvolupa plans d'ajudes i foment d'activitats culturals, així com reparació d'instal·lacions municipals en aquest àmbit. Organitza un ampli programa amb exposicions, concerts, entre altres. Col·labora amb altres administracions i/o associacions.
Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius

Dóna assistència tècnica i administrativa als ajuntaments i col·lectius en l'àmbit de l'ocupació, agricultura, pesca, comerç, indústria, promoció econòmica i desenvolupament local. Realitza convocatòries anuals en els diferents àmbits assenyalats.
Esports

Esports

Assessorament, col·laboració i suport als diferents actors que componen el teixit esportiu de la nostra província, com a ajuntaments, entitats esportives, federacions, associacions i esportistes. Organització anual de la Gala de l'Esport.
Formació i Recursos Humans

Formació i Recursos Humans

Imparteix formació als empleats públics que presten els seus serveis en les entitats locals de la província i les assessora en aquesta matèria. Gestiona les convocatòries d'ocupació pública i d'organització interna de personal de la Diputació.
Gestió i Registre

Gestió i Registre

S'encarrega dels registres generals de documents i de la gestió de l'oficina central d'informació i atenció al ciutadà amb l'objectiu de canalitzar les peticions i sol·licituds que arriben a la institució.
Hisenda

Hisenda

Abasta els departaments de gestió econòmica de la institució: Intervenció i Tresoreria. S'encarrega de la supervisió i control de totes les partides pressupostàries de la Diputació i els seus organismes dependents i autònoms.
Igualtat

Igualtat

Implantació de les polítiques d'igualtat de gènere de la Diputació a través del desenvolupament d'activitats i prestació d'assessorament i suport als ajuntaments i associacions de la província. Compta amb nombroses guies i publicacions.
Imagen-departamento-2021

Imatge i Promoció

Realitza documentals sobre el patrimoni cultural, històric, mediambiental, gastronòmic, paisatgístic o personatges il·lustres alacantins, posant en valor la singularitat i idiosincràsia de tots i cada un dels municipis que conformen la província d'Alacant. S'encarrega a més de realitzar el seguiment institucional a través de les seves produccions audiovisuals, acostant i donant a conèixer la gestió institucional als ciutadans. Presta assessorament tècnic en matèria audiovisual a altres ajuntaments. Col·labora amb els municipis en l'elaboració de vídeos locals i posa a disposició de la ciutadania el seu ric patrimoni documental.
Informàtica i Telecomunicacions

Informàtica i Telecomunicacions

El Servei d'Informàtica és l'encarregat del suport tecnològic als ajuntaments de la província. Desenvolupa i implanta el Pla Modernitza. És el responsable del funcionament dels equips, programes i aplicacions informàtiques de la Diputació.
Infraestructures

Infraestructures

La seua missió es concreta a donar la cobertura tècnica a totes les àrees, en els pressupostos de les quals existisquen partides d'inversions en obres, bàsicament de destí municipal, que no compten amb estructura tècnica, de forma centralitzada, que permeta l'especialització, simplificació i homogeneïtzació dels processos. Planifica i elabora els plans de Cooperació.
Joventut

Joventut

Presta assessorament i suport als ajuntaments i associacions de la província en polítiques de joventut i prevenció de drogodependències. Compta amb convocatòries de subvencions dirigides al desenvolupament d'activitats i diferents publicacions.
Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela

Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela

És un centre soci assistencial que compta amb Centre de Recepció i Acolliment de Menors, Escola Infantil, Residència de Majors, Residència de becaris universitaris, grups allotjats i esportistes. Compta amb instal·lacions esportives i piscina coberta.
Medi ambient

Medi ambient

Duu a terme actuacions de protecció, millora i divulgació del medi natural, així com informació relativa a la gestió de residus. Presta assessorament als ajuntaments de la província en matèria ambiental i sostenibilitat.
Parc Mòbil i Taller

Parc Mòbil i Taller

Agrupa les unitats de la institució provincial de Parc Mòbil i Taller. Té un caràcter intern, especialment dirigit als vehicles del departament de Carreteres, així com els d'altres àrees de la Diputació.
Fachada-Palacio-para-portada-web-2

Patrimoni

La Unitat de Patrimoni és la responsable de la protecció, defensa, millor ús i aprofitament dels béns i drets de la Diputació. Estableix les normes i bases de l'inventari de la institució i els seus organismes autònoms.
Presidència

Presidència

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els serveis de Documentació, Gabinet de Comunicació i l'Oficina Pressupostària.
Prevenció i Extinció d'Incendis

Prevenció i Extinció d’Incendis

La seua gestió està delegada en el Consorci Provincial per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant. És un ens consorciat en el qual estan representats la Diputació, ajuntaments i Generalitat Valenciana.
projectes europeus

Projectes Europeus

L’Oficina té com a finalitat impulsar el paper del govern provincial en l’estratègia “Europa” de la Diputació d’Alacant com a eina al servei dels municipis de la nostra província, sobretot els més xicotets, sent la seua prioritat la captació de fons europeus per a la pròpia Diputació i els Ajuntaments
Residents Internacionals

Residents Internacionals

Informació i orientació dirigida als ciutadans residents a la província i als municipis sobre els tràmits bàsics que sorgeixen en la relació entre els ciutadans de procedència estrangera i les administracions.
Transparència, BOP i Impremta

Transparència, BOP i Impremta

El Departament de Transparència, BOP i Impremta presta, entre altres, els següents serveis; Publicació d'informació i continguts d'obligatòria divulgació a través del Portal de Transparència de la Diputació i/o suports telemàtics que es determinen, segons el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Edició i gestió del Butlletí Oficial de la Província d'Alacant (BOP). Impremta provincial que cobreix les necessitats dels departaments i organismes de Diputació en matèria de papereria institucional, publicacions oficials, treballs d'arts gràfiques i reproducció de documents.
Benidorm-Fachada maritima

Turisme

La Diputació delega en el Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, organisme autònom, la gestió i promoció turística de la província. Treballa conjuntament amb les administracions i el sector turístic en el desenvolupament d'activitats.

Et pot interessar: