Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Árees

Aigua

L’àrea de Cicle Hídric s’ocupa d’analitzar la situació dels recursos hídrics provincials. Dóna assessorament tècnic a les administracions locals. Compta amb convocatòries anuals per a millores i manteniment d’infraestructures hidràuliques.

Arxiu Diputacio

Gestió de l’Arxiu General i del fons bibliogràfic de la Diputació. Assessorament als arxius d’oficina. Participació en programes i desenrotllament d’administració electrònica, gestió i assessorament als ajuntaments en matèria d’arxius.

Arquitectura

Realitza labors d’assessorament en la construcció i conservació d’edificis d’ús públic de distinta tipologia i enclavaments patrimonials o històrics per a ajuntaments. Redacció de projectes propis i en col·laboració.

Atenció al Ciutadà i Informació

S’encarrega dels registres generals de documents i de la gestió de l’oficina central d’informació i atenció al ciutadà amb l’objectiu de canalitzar les peticions i sol·licituds que arriben a la institució.

Ciutadans Estrangers

Informació i orientació dirigida als ciutadans residents en la província i als municipis sobre els tràmits bàsics que sorgixen en la relació entre els ciutadans de procedència estrangera i les administracions.

Benestar de les persones

Presta suport tècnic i econòmic a municipis i entitats sense ànim de lucre en matèria de servicis socials per mitjà de programes i subvencions. Organitza activitats a favor de la inclusió social. Finança i gestiona la Teleassistència domiciliària.

BOP i Impremta

El Butlletí Oficial de la Província és un servici públic destinat a la publicació de les disposicions de caràcter general -ordenances i la resta de resolucions- de les administracions públiques que operen en la província i de particulars d’interés.

Cultura

Desenrotlla plans d’ajudes i foment d’activitats culturals, així com reparació d’instal·lacions municipals en este àmbit. Organitza un ampli programa amb exposicions, concerts, entre altres. Col·labora amb altres administracions y/o associacions.

Esports

Assessorament, col·laboració i suport als diferents actors que componen el teixit esportiu de la nostra província, com a ajuntaments, entitats esportives, federacions, associacions i esportistes. Organització anual de la Gala de l’Esport.

Emergències

La seua gestió està delegada en el Consorci Provincial per al Servici de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament d’Alacant. És un organisme autònom en què estan representats la Diputació, ajuntaments i Generalitat Valenciana.

Foment i Desenvolupament

Dóna assistència tècnica i administrativa als ajuntaments i col·lectius en l’àmbit de l’ocupació, agricultura, pesca, comerç, indústria, promoció econòmica i desenrotllament local. Realitza convocatòries anuals en els distints àmbits assenyalats.

Formació i Recursos Humans

Impartix formació als empleats públics que presten els seus servicis en les entitats locals de la província i les assessora en esta matèria. Gestiona les convocatòries d’ocupació públic i d’organització interna de personal de la Diputació.

Hisenda i Contractació

Comprén els distints departaments de gestió econòmica de la institució: Intervenció, Tresoreria i Contractació. S’encarrega de la supervisió i control de totes les partides pressupostàries de la Diputació i els seus organismes dependents i autònoms.

Llar Provincial

És un centre soci assistencial que compta amb Centre de Recepció i Acollida de Menors, Escola Infantil, Residència de Majors, Residència de becaris universitaris, grups allotjats i esportistes. Compta amb instal·lacions esportives i piscina coberta.

Igualtat

Implantació de les polítiques d’igualtat de gènere de la Diputació a través de l’exercici d’activitats i prestació d’assessorament i suport als ajuntaments i associacions de la província. Compta amb nombroses guies i publicacions.

Imatge i Promoció

Agrupa la unitat i departaments relacionats amb suports audiovisuals com a Promoció Institucional i Imatge. A més de l’Arxiu Fotogràfic, a què es pot accedir prèvia petició. S’encarrega de les visites organitzades al Palau Provincial.

Infraestructures

Agrupa l’Oficina de Projectes -plans de Cooperació amb els municipis- i el departament de Carreteres que s’encarrega de la conservació de la xarxa viària provincial. Publiquen convocatòries per a reparacions, equipaments i camins, entre altres.

Joventud

Presta assessorament i suport als ajuntaments i associacions de la província en polítiques de joventut i prevenció de drogodependències. Compta amb convocatòries de subvencions dirigides a l’exercici d’activitats i distintes publicacions.

Medi Ambient

Du a terme actuacions de protecció, millora i divulgació del medi natural, així com informació relativa a la gestió de residus. Presta assessorament als ajuntaments de la província en matèria ambiental i sostenibilitat.

Modernització

El Servici d’Informàtica és l’encarregat del suport tecnològic als ajuntaments de la província. Desenrotlla i implanta el Pla Modernitza. És el responsable del funcionament dels equips, programes i aplicacions informàtiques de la Diputació.

Parc Mòbil i Taller

Agrupa les unitats de la institució provincial de Parc Mòbil i Taller. Té un caràcter intern, especialment dirigit als vehicles del departament de Carreteres, així com els d’altres àrees de la Diputació.

Patrimoni

La Unitat de Patrimoni és la responsable de la protecció, defensa, millor ús i aprofitament dels béns i drets de la Diputació. Establix les normes i bases de l’inventari de la institució i els seus organismes autònoms.

Presidència

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els servicis de Protocol, Documentació i Gabinet de Comunicació. Estan integrats els departaments de Servicis Jurídics, Secretaria General, Acció Local i Oficina Pressupostària.

Projectes Europeus

Té com a missió impulsar i posicionar al govern provincial a Europa, per a aconseguir la màxima projecció i captació en fons europeus, potenciar la imatge exterior de la Diputació d’Alacant i consolidar una cultura europea en la província.

Salut Mental

Atén pacients amb patologia mental crònica i subaguda greu, focalitzant l’atenció en la rehabilitació psicosocial i clinicosanitària en el centre soci sanitari Dr. Esquerdo situat en el municipi de Sant Joan d’Alacant.

Servei Assistència a Municipis

Presta assistència en matèria economicofinancera i noves tecnologies de la informació a les entitats locals de cara a cobrir estos servicis on facen falta i reforçar la seua capacitat de gestió en la prestació dels seus servicis als ciutadans.

Turisme

La Diputació delega en el Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, organisme autònom, la gestió i promoció turística de la província. Treballa conjuntament amb les administracions i el sector turístic en l’exercici d’activitats.

Shares