©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ORIHUELA-Carolina-Gracia-Gómez
Càrrec: Diputada provincial
Municipi: Orihuela
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Socialista
  • Batxillerat en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
  • Estudiant de Dret
  • Empresa privada, tot exercint funcions d’administració
  • Membre del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 13.000,00 €
TOTAL 13.000,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 4.576,45 €
TOTAL 4.576,45 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament d’Orihuela, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Parcial
Retribucions (sou brut 2022): 52.362,80 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQU
           

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQU
           

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest