Vicente Arques Cortés

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Vicente Arques Cortés

Càrrec:

Diputat Provincial. Portaveu

Municipi:

L'Alfàs del Pi

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Diplomat Magisteri – Universitat d’Alacant
  • Llicenciat en Psicopedagogia – Universitat d’Alacant
  • Màster Audició i Llenguatge – Universitat Autònoma de Barcelona
  • Màster Direcció i Gestió de Centres Educatius – Universitat Autònoma de Barcelona
  • Estudis Suficiència Investigadora en Alumnes amb NEE – Universitat d’Alacant
  • Capacitació Valencià

  • Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi (des de 2007)
  • Diputat en les Corts Valencianes (2011-2023)
  • Diputat Provincial d’Alacant i Portaveu del Grup Provincial PSPV-PSOE (2023-)

 

Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Alfàs del Pi

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2023) 74.705,68 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i/o desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
23 al 25 de gener de 2024 Madrid Fitur 2024 Diets, allotjament i desplaçaments 250,00€ 557,19€ 807,19€

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: