Raúl Ruiz Corchero

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Raúl Ruiz Corchero

Càrrec:

Diputat Provincial

Municipi:

Alacant

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut/Declaració de béns i activitats

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Estudis mitjans de Comerç i Màrqueting
  • Estudis de Dret no finalitzats

  • Regidor del Grup Municipal Socialista en l’Excm. Ajuntament d’Alacant (2019-2023)
  • Assessor Immobiliari (2011-2019)
  • Experiència professional en altres sectors, principalment el tèxtil i l’automoció (2002-2011)

regidor de l’Ajuntament d’Alacant

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sense dedicació
Retribucions 0,00 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació Retribucions 350,00€ per assistències a Ple i 250,00€ per assistències a sessions de la Junta de Govern i Comissions Informatives. Consultar Portal per a veure detall de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: