Joaquín Perles Pérez

Estás en: Inicio | corporacion_2023 | Joaquín Perles Pérez

Càrrec:

Diputat Provincial. Portaveu

Municipi:

Calp

Mandat:

2023-2027

Grup Polític:

Grup Compromís

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Règim de dedicació/Sou brut

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

Formació acadèmica

 • Advocat pel ICALI (núm. 8289)
 • Any 2014 Llicenciat en Dret Universitat d’Alacant
 • Any 2009 Títol de Capacitació professional per al transport de mercaderies; Títol Oficial, serveis territorials de la Generalitat Valenciana
 • Any 2022 Màster oficial en Argumentació Jurídica per la Universitat de Palermo

Formació Complementària

 • 2013 “Jornadas sobre Derecho concursal” Universitat d’Alacant (20h)
 • 2012 “Derecho de família. La ruptura parental: Medidas a adoptar. La encrucijada de la Ley Valenciana de custodia compartida. La mediación” Universitat d’Alacant (30h)
 • 2012 “Tráfico ilegal de drogas tóxicas. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas” Universitat d’Alacant (30h)
 • 2014 Curs d’oratòria: retòrica i debat públic Universitat d’Alacant (40h)

 • 2010-2013 Pescados Perles S.L Administrativo;
  • Tasca desenvolupada: introducció d’albarans, control de stock, reclamació de cobro, ordre de transferències, assessorament legal en contractes laborals i mercantils
 • 2013-2014 Insist-Pez S.L.
  • Tasca desenvolupada: Administració de empresa, redacció contractes mercantils i laborals, labor comercial
 • Secretari local de Compromís per Calp des de febrer de 2014
 • 4/2014 – 12/2014 Gabinete Jurídico Felcar Conveni en pràctiques;
  • Tasca desenvolupada: Preparació i seguiment de casos (especialment Civil i Mercantil)
 • 2/2016 – 7/2023 Personal eventual en Diputació d’Alacant, Grup Compromís;
  • Tasca desenvolupada: Advocat del grup (règim local i contractació)
 • 7/2023 – Diputat Provincial en la Diputació Provincial d’Alacant
 • Secretari Local de Compromís per Calp des de Febrer 2014
 • Regidor i Portaveu del Grup Compromís per Calp en Ajuntament de Calp des de maig de 2015

 

 • Regidor de l’Ajuntament de Calp

Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut 2023) 52.362,68 €
Data efectiva 21 de juliol de 2023
Assistències a òrgans col·legiats de la Diputació No percep retribucions per assistències a òrgans col·legiats de la Diputació
Declaració de béns i activitats BOP núm. 177 de data 19 de setembre de 2023

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Tab 2 content.

No ha realitzat viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana, en l’acompliment de les seves funcions, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

No ha rebut obsequis per raó del càrrec, en el període del 21 de juliol al 31 de desembre de 2023.

Tab 2 content.

Característiques del servei: No presta servei diari/Servei sota petició

Agenda oficial

Et pot interessar: