Óscar Mengual Gomis

Estás en: Inicio | corporacion | Óscar Mengual Gomis
©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-DENIA-Oscar-Mengual-Gomis

Càrrec:

Diputat provincial

Municipi:

Dénia

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSI/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 36.168,99€
Valor total d´altres béns 15.000,00 €
TOTAL 51.168,99 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 145.000,00€
TOTAL 145.000,00 €
III.Activitats
Concejal del Ayuntamiento de Dénia, con percepción de dietas
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial(*)
Retribucions (sou brut 2023) 52.362,80 €
(*) Règim de dedicació «sense dedicació» de l’1 d’octubre de 2019 fins al 6 de novembre de 2019. Règim de dedicació «Parcial» des del 7 de novembre de 2019 (Acord de Ple en sessió ordinària de 4 de desembre de 2019)

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viajtges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Oscar Mengual Gomis Diputat Provincial 21 al 23 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i despalazamientos 200€ 446,29€ 646,29€

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei a petició

Agenda oficial

Et pot interessar: