Patricia Maciá Mateu

Estás en: Inicio | corporacion | Patricia Maciá Mateu
©DIPUTACION-ALICANTE-PSOE-ELCHE-Patricia-Maciá-Mateu

Càrrec:

Diputada Provincial Portaveu adjunta al Grup Socialista

Municipi:

Elx

Mandat:

2019-2023

Grup Polític:

Grup Socialista

Formació Acadèmica

Trajectòria Professional

Altres càrrecs

Visualitzar tìtols

Declaració Béns/Règim dedicació

Obsequis

Viatges

Vehicles oficials assignats

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu.

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A LA PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSI/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d´altres béns 8.000,00 €
TOTAL 8.000,00 €
II.Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €
TOTAL 0,00 €
III.Activitats
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Elche, con dedicación exclusiva
Règim de dedicació a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Sense dedicació.Retribucions: 350,00 € per assistències a Ple i 250,00 € per assistències a sessions de la Junta de Govern i Comissions Informatives. Consultar Portal per a veure detall de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats.
Retribucions (sou brut 2023) 0,00 €

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Obsequis 2019

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viajtges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei a petició

Agenda oficial

Et pot interessar: