Amb la finalitat d’evitar publicar la mateixa informació en la web i en el Portal de Transparència, les publicacions relacionades amb els informes d’Estabilitat Pressupostària, el Pla Pressupostari a mitjà termini o el Període Mitjà de pagament a Proveïdors entre altres ja no es pujaran a aquesta secció, ja que ja ho fan els companys de Transparència a través del Portal.

Pin It on Pinterest