©DIPUTACION-ALICANTE-PP-VILLAJOIOSA-Juan-Francisco-Pérez-Llorca
Càrrec: Diputat d'Arquitectura i Llar Provincial fins a renúncia a la seva condició en Sessió Plenària del dia 8 de setembre de 2021.
Municipi: Finestrat
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grup Popular
  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu
  • Aquesta informació ha deixat de ser pública una vegada expirat el mandat representatiu
  • Membre de la Junta Rectora de l’Organisme Autònom “Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert”
  • Patró electiu de la Fundació C.V. MARQ
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT (BOP núm. 203 de 25 d’octubre de 2021)
I. Actiu      
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €   0,00 €
Valor total d’altres béns 71.859,40 €   104.923,50 €
TOTAL 71.859,40 €   104.923,50 €
       
II.Passiu      
Crèdits, préstecs, deutes 0,00 €   0,00 €
TOTAL 0,00 €   0,00 €
       
III.Activitats      
Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat, amb percepció de dietes     Alcalde de l’Ajuntament de Finestrat; Vocal Consorci Aigües Marina Baixa; cessament com a Diputat Provincial
       
       
       
       
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Exclusiva    
Retribucions (sou brut 2021): 69.817,16 €    
       
Data efectiva: 19 de juliol de 2019

Obsequis 2020

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Obsequis 2019

 

NOM CÀRREC DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTÍ DE L’OBSEQUI
           
           
           

Viatges 2020

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
Juan Francisco Pérez LLorca Diputat Provincial 21 a el 24 de gener de 2020 Madrid FITUR 2020 Dietes, allotjament i desplaçaments 300€ 920,60€ 1220,60€
                 

Viatges 2019

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTÍ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES  IMPORT TOTAL
                 
                 

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial

Pin It on Pinterest