Càrrec: Aquitectura
Municipi: Benidorm
Mandat: 2019-2023
Grup polític: Grupo Popular
 • Diplomat Universitari
 • Regidor de l’ajuntament de Benidorm des de l’any 2003.
 • Secretari general i president de NN.GG.
 • Sotssecretari d’Organització del Partit Popular.
 • 2n Tinent d’Alcalde; Regidor Delegat d’Espai Públic, Obres, Accessibilitat Universal, Mobilitat, Neteja Viària i Cicle de l’Aigua de l’Ajuntament de Benidorm.
 • Membre de la Comissió Informativa d’Urbanisme. Ajuntament de Benidorm
 • Membre de la Comissió Informativa de Règim Interior. Ajuntament de Benidorm
 • Membre de la Comissió Informativa Sociocultural i de Turisme. Ajuntament de Benidorm
 • Membre de la Comissió Informativa d’Hisenda. Ajuntament de Benidorm
 • Membre Junta de Govern Local. Ajuntament de Benidorm
 • Vicepresident Consell Assessor Municipal de Mobilitat, Accessibilitat universal i Energies sostenibles. Ajuntament Benidorm
 • Vicepresident Consell Assessor Municipal d’Escena Urbana. Ajuntament Benidorm
 • Membre Comissió d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes. Ajuntament Benidorm
 • Secretari de Turisme del Partit Popular de la Comunitat Valenciana
 • Secretari electoral del Partit Popular de la Província d’Alacant
 • Coordinador General del Partit Popular de Benidorm
 • Membre de la Comissió d’Hisenda, Capital Humà i Règim interior
 • Membre de la Comissió de Contractació, Innovació, Agenda Digital i Projectes Europeus
DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIONS DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 82.478,30 €
Valor total d’altres béns 1.047,00 €
TOTAL 83.525,30 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 79.820,00 €
TOTAL 79.820,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament de Benidorm; Vicepresident del Consorci de Residus 6 A1
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut 2022) 69.817,16 €
Data efectiva: 28 de setembre de 2021
 

Obsequis 2022

NOM CÀRREC DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI

Obsequis 2021

NOM CÀRREC DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI

 

Viatges 2022

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Viatges 2021

NOM CÀRREC DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Característiques del servei: No presta servei diari / Servei sota petició

Agenda oficial