Estatuts

 

ESTATUTS DE L’ INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA “Juan Gil-Albert

 

CAPÍTOL I. Disposicions Generals


 

Article 1.  

L’Excma. Diputació d’Alacant crea l’INSTITUT ALACANTÍ DE CULTURA “Juan Gil-Albert”, com a organisme autònom, per al desenvolupament i gestió de les finalitats que se li encomanen, que es regirà per aquests estatuts.

L’Institut podrà registrar el seu anagrama i logotip propis, en els quals, en tot cas, s’expressarà la seua dependència de l’Excma. Diputació d’Alacant, al marge de la simbologia particular atribuïda al Departament d’Art i Comunicació Visual.

 

Article 2. Capacitat.

L’organisme autònom té naturalesa administrativa, personalitat jurídica pública i plena capacitat per a l’acompliment de les seues finalitats, amb subjecció a l’ordenament vigent de Règim Local.

 

 

Article 3. Seu.  

L’Institut, per a l’exercici de les seues activitats, tindrà la seua seu a la casa Bardín, sítia al carrer Sant Ferran, núm. 44 d’Alacant.

 

 

Article 4. Duració.

L’organisme autònom es crea per temps indefinit. La seua extinció tindrà lloc en els supòsits previstos per aquests Estatuts i en la legislació de Règim Local vigent.

 

Article 5. Finalitats.

L’activitat de l’Institut estarà dirigida a l’acompliment de les finalitats següents:

a) Promoure, realitzar i col·laborar amb els seus mitjans en treballs d’investigació, estudis i manifestacions culturals i aquells altres que puguen ser-li encarregats per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en l’àmbit delimitat pels Estatuts fundacionals.


 

b) Promoure i recolzar treballs d’investigació, estudi i activitats de caràcter artístic, gràfic i plàstic, així com de disseny en totes les seues manifestacions.

 

c) Produir i editar treballs científics d’interés i de promoció de la cultura, amb especial atenció a l’alacantina, així com la seua difusió, per si o a través de canals de comercialització adequats.

 

d) Constituir un Fons Documental amb els treballs realitzats que servesca com a element d’investigació per als estudiosos, en la matèria que corresponga, i promoure la seua difusió pels mitjans que s’hi estimen escaients.

 

e) Participar i col·laborar en totes aquelles tasques de promoció cultural o artística que, dins de les finalitats fundacionals, s’hi consideren oportunes.

 

f) Col·laborar amb qualsevol mena d’institucions docents, culturals o artístiques de qualsevol nivell, per al millor, i més adequat, desenvolupament de les seues finalitats i activitats.

 

g) Establir relacions d’intercanvi de qualsevol tipus amb institucions i organismes, públics i privats, l’activitat del qual s’adeqüe i d’acord amb les finalitats de l’organisme autònom.

 

h) Organitzar trobades, reunions, conferències, cursos, certàmens i qualsevol tipus de manifestacions culturals encaminades a la major difusió de les activitats de l’Institut.

 

i) Qualssevol altres que, dins de l’àmbit delimitat per aquests Estatuts, d’acord amb les seues finalitats fundacionals, resolga desenvolupar-hi la Junta Rectora de l’organisme autònom.

 

 

CAPÍTOL II. Òrgans de Govern

  

Article 6.

Els òrgans de govern de l’Organisme Autònom hi són: 

- El president o la presidenta.

- La Junta Rectora.

 


 

Article 7.

La Presidència de l’organisme autònom correspon al/la Il·lm/a. Sr/a. President/a de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, o, si escau, al/la diputat/da provincial en qui aquest/a delegue expressament.

En els supòsits de vacant, absència o malaltia, serà substituït/ïda pel vicepresident o per la vicepresidenta de la Junta Rectora, càrrec que serà exercit pel diputat o per la diputada provincial, membre d’aquesta, que hi designe el president o la presidenta.

 

  

Article 8.

La Junta Rectora de l’organisme autònom estarà constituïda per un màxim de dotze membres:

  

a) El president o presidenta de l’Exma. Diputació Provincial que la presidirà.

 

b) El vicepresident o vicepresidenta, designat pel president o presidenta de la Diputació.

 

c) El diputat o diputada que tinga la delegació de Cultura.

 

d) Els vocals. En nombre de tres a cinc diputats o diputades provincials designats pel Ple, d’acord als criteris següents:

- Tots els grups polítics estaran representats en la Junta Rectora.

- La designació tindrà en compte la proporcionalitat de representació del Ple. A aquests efectes computa la designació del president o presidenta consumada de l’Institut, el vicepresident i el delegat de Cultura.

 

e) La resta dels membres seran persones de reconegut prestigi en el camp de les Ciències, les Lletres o les Arts, i creditores de tal denominació, designades per la Junta Rectora per majoria simple.

 

També formaran part de la Junta Rectora amb veu però sense vot els membres següents:

 

- El director de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

 

El secretari o secretària i l’interventor o interventora de l’organisme autònom assistiran a la Junta Rectora i al seu president o presidenta, així com a les reunions que aquest o aquesta celebre, per a la preparació i en exercici de les funcions legals que, amb caràcter exclusiu, els atribueix la legislació de Règim Local vigent.

A la Junta Rectora hi podrà participar, amb veu i sense vot, qualsevol persona de trajectòria professional reconeguda que estiga invitada per la Presidència a aquest efecte.

 

 

 

Article 9.

Els membres electius de la Junta Rectora cessaran quan s’hi renove l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant i els representatius quan perden la seua representativitat.

El directora cultural, els directors de departaments i la resta de membres designats per l’Il·lm. Sr. President o per la Il·lma. Sra. Presidenta d’aquesta institució, cessaran quan cesse aquest o aquesta, o així ho dispose lliurement.

 

 

 

Article 10.  

La Presidència de la institució ostenta les atribucions següents:

 

1. Representar l’organisme autònom i presidir tots els seus actes.

 

2. Dirigir el govern i administració de l’organisme, sense perjudici de les facultats que corresponguen al seu director cultural i al director gerent.

 

3. Convocar i presidir les sessions de la Junta Rectora, dirigir les seues deliberacions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

 

4. Presidir les subhastes i concursos i adjudicar, d’acord amb les lleis, els que siguen de la seua competència.

 

5. La contractació i concessió d’obres, serveis i subministraments la competència de la qual li corresponga per aplicació de la legislació local.

 

6. Subscriure escriptures, documents i pòlisses.

 

7. Exercir la direcció de tot el personal de l’organisme autònom i, com a cap directe, exercir totes les atribucions en matèria de personal.

 

8. Aprovar l’oferta d’ocupació pública, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats per la Junta Rectora.

 

9. Exercitar les accions judicials i administratives, en cas d’urgència, i informar la Junta Rectora en la primera sessió que hi celebre.

 

10. Les altres que expressament li atribuesquen aquests estatuts i aquelles altres que la legislació de Règim Local confereix al president o a la presidenta de la Diputació Provincial, circumscrites a l’àmbit concret de l’activitat de l’organisme autònom.

 

 

 

Article 11.

 

És competència de la Junta Rectora:

 

a) La modificació dels estatuts de l’organisme autònom, sense perjudici de l’aprovació definitiva que correspon al Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

b) L’aprovació, modificació i derogació de qualsevol classe de reglaments o ordenances propis de l’entitat.

 

c) L’aprovació i modificació de l’organigrama de la institució.

 

d) La creació i supressió de les seccions i departaments de l’institut, sense perjudici del que disposa l’article 20 d’aquests estatuts.

 

e) L’aprovació i modificació de la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, així com determinar el número, característiques i emoluments del personal eventual.

 

f) Aprovar el Pla Anual d’Actuacions.

 

g) Aprovar qualsevol tipus de convenis amb altres entitats i organismes, públics o privats.

 

h) Aprovar les bases i la convocatòria de qualsevol activitat que promoga l’institut.

 

i) Aprovar el pressupost anual de l’organisme autònom i les seues modificacions de crèdit, així com els seus comptes pressupostaris i extrapressupostàries, sense perjudici de la facultat de control que, en última instància, correspon al Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

j) Qualssevol altres que la legislació de Règim Local atribuesca al Ple de la Diputació Provincial, circumscrites a l’àmbit específic de la seua actuació.

 

 

 

Article 12.

 

Les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària i economicofinancera, i les de comptabilitat, recaptació, custòdia de fons i procediment de constrenyiment, seran exercides pel secretari o la secretària, l’interventor o la interventora i el tresorer o la tresorera de l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

 

 

   

CAPÍTOL III. Funcionament i Règim Jurídic


 

 

Article 13. Règim de sessions.

 

Les sessions de la Junta Rectora seran ordinàries i extraordinàries.

 

Hi són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals estiga preestablerta i seran fixades per acord de la mateixa Junta Rectora. Podran celebrar-se en primera o en segona convocatòria.

 

Hi són sessions extraordinàries les que, amb aquest caràcter, convoque el president o la presidenta de la Junta Rectora, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, almenys, del nombre legal de membres d’aquesta Junta. El president o la presidenta podrà convocar sessió extraordinària i urgent quan, per la importància i urgència de l’assumpte o assumptes a tractar, no estiga possible una sessió extraordinària amb l’antelació mínima de dos dies hàbils exigida per aquests estatuts. En aquest cas, s’inclourà com a primer assumpte de l’orde del dia el pronunciament de la Junta Rectora sobre la urgència i, si no resultara apreciada aquesta, s’hi alçarà, tot seguit, la sessió.

 

 

 

Article 14.

 

Correspon a la Presidència convocar totes les sessions de la Junta Rectora.

 

Entre la convocatòria i la celebració de la sessió, no podran transcórrer menys de dos dies hàbils, excepte les extraordinàries urgents. Quan es tracte d’una sessió extraordinària, a instància de membres de la Junta Rectora, se celebrarà durant els quinze dies hàbils següents al de la data de registre de la sol·licitud, i els assumptes de la seua convocatòria no podran ser incorporats, excepte l’autorització expressa dels sol·licitants, a l’orde del dia d’una altra sessió, ordinària o extraordinària.

 

A la convocatòria s’acompanyarà l’orde del dia, comprensiu dels assumptes a tractar, i els esborranys d’actes de les sessions anteriors que hagen de ser-hi aprovats.

 

 

 

Article 15.

 

La Junta Rectora celebrarà les seues sessions en la seu de l’organisme autònom.

 

Per celebrar vàlidament sessió serà necessària l’assistència d’un terç del nombre legal de membres de la Junta Rectora; quòrum que haurà de mantindre’s durant tota la sessió. En tot cas, es requereix, a més, l’assistència del president o presidenta i del secretari o secretària de la Junta, o dels qui legalment els substituesquen.

 

Si no existira quòrum per a celebrar sessió en primera convocatòria, s’hi celebrarà, en segona convocatòria, una hora després i n’hi haurà prou, a més del president o presidenta i el secretari o secretària, l’assistència de tres membres de la Junta i, com a minim, un dels directors de Departament.

 

 

 

Article 16. Adopció d'acords.

 

La Junta adoptarà els seus acords per majoria simple dels membres presents en cada sessió, excepte en aquells supòsits en què, per imperatiu legal o per establir-ho així aquests estatuts, es requeresca un quòrum especial.

 

Serà necessari el vot favorable de la majoria legal absoluta per a l’adopció d’acords sobre les matèries següents:

 

a) Modificació dels estatuts de l’organisme autònom.

 

b) Aprovació, modificació i derogació de reglaments.

 

c) Aprovació i modificació de l’organigrama de l’Institut.

 

d) Creació i supressió de seccions o departaments de l’Institut.

 

e) Aprovació i modificació de la plantilla orgànica i de la relació i catalogació de llocs de treball del personal de carrera o laboral de l’organisme autònom.

 

f) Aprovació del Pla Anual d’Actuacions.

 

En els altres supòsits no enumerats, també serà necessària la majoria legal absoluta quan així ho exigesca la legislació de règim local vigent.

 

 

 

Article 17. Votacions.

 

Les votacions seran ordinàries.

 

Procediran les votacions nominals i secretes en els mateixos supòsits, i amb el mateix procediment, previstos en la legislació de règim local vigent.

 

 

 

Article 18. Llibres d’Actes i Resolucions.

 

El secretari o la secretària de l’organisme autònom portarà el Llibre d’Actes, en el que es transcriuran les de les sessions que celebre la Junta Rectora. Igualment, les resolucions que dicte el president o la presidenta de la institució, en l’àmbit de les seues competències seran transcrites en el Llibre corresponent. L’un i l’altre acompliran les mateixes formalitats que la legislació de règim local exigeix respecte de les entitats locals.

 

Tan bon punt la Junta Rectora l’aprove, l’acta serà transcrita en el Llibre corresponent, amb l’autorització amb les signatures del president o la presidenta i el secretari o la secretària de l’organisme autònom.

 

Els certificats d’acords adoptats per la Junta Rectora seran expedits, amb el mandat previ i amb el vistiplau del president o de la presidenta, per i sota la fe pública del secretari o secretària de l’organisme autònom.

 

 

 

Article 19. Règim Procedimental.

 

En matèria de règim administratiu i en la tramitació i resolució de recursos serà aplicable la Llei de procediment administratiu i la legislació de règim local, a la normativa de la qual s’ajustaran totes les actuacions de l’organisme autònom.

 

 

 

 

CAPÍTOL IV. Organització

 

 

Article 20.

 

Per a l’estudi i exercici de les seues activitats culturals, artístiques, literàries i d’investigació l’institut s’hi organitza en departaments i existiran, com a mínim, els següents:

 

                -Departament d’Humanitats i Ciències

 

                -Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere”

 

                -Departament de Publicacions i Investigació.

 

                -Departament de Revistes

 

La coordinació, direcció i propostes d’assumptes en matèria cultural correspondrà a un director o una directora cultural, que ho serà d’un dels departaments assenyalats, que, a més, assistirà a la Presidència i a la Junta Rectora en els supòsits que s’hi estime convenient.

 

En tot cas, sense que per a això siga necessari modificar aquests estatuts, la Junta Rectora podrà atribuir o concretar les activitats culturals de cada departament, fins i tot mitjançant la creació d’uns altres, de nous, o la subdivisió d’aquests en seccions, cadascuna de les quals estarà encarregada del desenvolupament sectoritzat de les activitats culturals que es corresponguen al departament de què forme part.

 

 

 

Article 21.

 

El Departament d’Humanitats i Ciències s’encarregarà de fomentar i promoure tot tipus d’activitats relacionades amb les produccions literàries vinculades amb les diferents branques del coneixement humà en forma de congressos, seminaris i conferències així com l’estudi de fons arxivístics aliens i l’ampliació del fons documental propi.

 

 

 

Article 22.

 

El Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere” tindrà a càrrec seu el foment i promoció de qualsevol tipus de manifestació artística i dels mitjans per a la seua comunicació visual en forma d’exposicions, trobades, conferències i tallers didàctics.

 

 

 

Article 23.

 

El Departament de Publicacions i Investigació coordinarà l’edició de llibres de contingut bàsicament cultural així com establirà les ajudes a la investigació i la possible divulgació dels treballs premiats.

 

 

 

Article 24.

 

El Departament de Revistes durà a terme la publicació de les revistes pròpies de l’Institut, la monogràfica Canelobre així com aquelles altres que pogueren crear-se, així com establirà les Ajudes a Revistes.

 

 

 

Article 25.

 

Cadascun dels departaments culturals de l’Institut tindrà un director o directora i, quan escaiga, subdirectors o subdirectores de secció, que assessoraran d’acord amb els seus coneixements, experiència i trajectòria professional la Presidència, i en cap cas mantindran relació laboral amb l’Institut, el nomenament o cessament dels quals serà lliure i correspondrà a la Presidència de l’Organisme Autònom, d’entre persones de prestigi reconegut en el camp de les humanitats, les lletres o les arts, i creditores d’aquesta denominació.

 

Els directors o directores dels departament assistiran a les sessions de la Junta Rectora amb veu però sense vot, en l’exercici de les seues funcions i a requeriment de la Presidència quan la naturalesa dels assumptes a tractar així ho aconselle.

 

 

 

Article 26.

 

Sense perjudici de les competències atribuïdes al director o directora gerent tindrà al seu càrrec la coordinació amb el director o directora cultural i els directors dels departaments.

 

 

 

Article 27.

 

Els departaments desenvoluparan les seues activitats encaminades a la consecució de les finalitats de l’Institut amb vista a les directrius generals que assenyale la Presidència assistida pel director o directora cultural i la coordinació economicoadministrativa del director o directora gerent.

 

 

 

Article 28.

 

Les reunions dels departaments seran exclusivament de treball i les seues conclusions no seran vinculants ni executives, ni tindran caràcter d’acords.

 

El director o directora gerent de l’Institut podrà elevar a la consideració de la Junta Rectora o, si escau, de la Presidència, qualsevol proposta que arribe d’un departament, amb el amb un informe previ jurídic del secretari o secretària o del interventor o interventora de l’organisme autònom, a fi que, si es considerara pertinent, aquells puguen resoldre o adoptar l’acord que hi estimen oportú.

 

 

 

Article 29.

 

Correspon als directors dels departaments:

 

a) Dirigir l’activitat del departament sota la supervisió immediata del director o directora cultural.

 

b) Assistir a les sessions de la Junta Rectora, quan la Presidència de l’Institut els requeresca.

 

c) Informar, per a la seua coordinació, el director o directora cultural i el director o directora gerent sobre les dades, informes i la resta de documents que siguen necessaris per a l’elaboració de la Memòria Anual, referents al departament al seu càrrec.

 

d) Informar, per a la seua coordinació, la Direcció Cultural i el director o directora gerent sobre les dades, informes i la resta de documentació que siga escaient per a l’elaboració del Pla Anual d’Actuacions, referents al departament al seu càrrec, en la data que per a això siguen requerits.

 

e) Preparar els expedients i assumptes que, refererents al departament, hagen de resoldre la Junta Rectora o la Presidència, i informar el director o directora gerent quan estiguen emplenats.

 

f) Elevar a la Direcció Cultural i al seu director o directora gerent, prèviament informades per la Secretaria o la Intervenció de l’Organisme Autònom, aquelles propostes o conclusions que el departament al seu càrrec elabore i haja de resoldre la Junta Rectora o la Presidència.

 

g) Requerir l’autorització de la Junta rectora per a realitzar totes les actuacions culturals que comporten un compromís econòmic o jurídic a càrrec de l’Organisme Autònom.

 

h) Sotmetre a la consideració del Departament aquells assumptes remesos per la Junta rectora o la seua Presidència per a l’emissió d’informe.

 

i) Remetre cada trimestre al/la director/-a Cultural i al seu director/-a Gerent informe sobre les activitats culturals del Departament, així com un Estat d’execució del Pla Anual d’Actuacions referit al departament al seu càrrec.

 

j) Les altres que s’establesquen en aquests estatuts o li encomane la Presidència de l’Institut dins de l’àmbit de les seues competències.

 

 

 

Article 30.

 

El personal no directivo que sea preciso para la realización de los trabajos y actividades del Instituto, será funcionario o laboral, y se reflejará en la Plantilla correspondiente y en la Relación de Puestos de Trabajo, aprobadas por la Junta Rectora, y dotada con cargo al Presupuesto del Organismo Autónomo.

 

 

 

 

CAPÍTOL V. Règim de Personal

 

  

Article 31.

 

Existirà una Comissió Permanent, com a òrgan de col·laboració i suport a la Presidència que informarà sobre els assumptes que haja de tractar la Junta Rectora. Aquesta comissió es reunirà, periòdicament, en els dies i hores que determinen els seus membres i estarà integrada per:

 

-El president o presidenta de l’Organisme Autònom o membre de la Junta Rectora en qui delegue, i que la presidirà.

 

- El vicepresident o vicepresidenta.

 

- El diputat o diputada de l’Àrea de Cultura de la Diputació Provincial d’Alacant.

 

-El director o directora cultural.

 

-Els directors de departament.

 

-El director o directora gerent de l’Institut, el secretari o secretària i el interventor o interventora de l’Organisme Autònom, els qui actuaran amb veu però sense vot.

 

Els informes de la Comissió, que redactarà el director o directora gerent, es remetran a la Presidència o a la Junta Rectora, segons escaiga, perquè, amb la tramitació prèvia de l’assumpte, s’hi adopte la resolució corresponent.

 

Si la Secretaria o la Intervenció discreparen de l’informe, s’hi afegirà l’inconvenient legal formulat.

 

 

 

Article 32.

 

Els assumptes sobre els quals haja de deliberar la Junta Rectora, així com les propostes que s’eleven a la seua consideració, estaran informats prèviament pel secretari o secretària i l’interventor o interventora de l’organisme autònom, en compliment de les funcions que expressament els atribueix la normativa vigent.

 

Aquells que no tinguen l’informe preceptiu no podran ser-hi objecte d’acord, llevat que es tracte de sessió extraordinària i urgent i, en aquest cas, si és possible, serà emés verbalment; si no fos possible, amb posterioritat i de forma prèvia a l’execució de la resolució que s’hi adopte.

 

 

 

Article 33.

 

El personal al servei de l’Institut estarà integrat per:

 

- El personal, funcionari i laboral propi, necessari per a desenvolupar l’activitat de l’organisme autònom.

 

- El funcionariat de carrera i el personal laboral de la Diputació Provincial d’Alacant que es puguen adscriure a l’organisme autònom, en funció de la seua comesa professional i del lloc de treball exercit.

 

 

 

Article 34.

 

El directora o directora gerent de l’Institut serà un càrrec directiu públic professional exercit per un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques o un professional del sector privat de vàlua i prestigi reconeguts. Correspon a la Junta Rectora crear el lloc de treball corresponent en la Plantilla de l’Institut, l’exercici de la qual exigirà la llicenciatura/grau universitari o titulació equivalent al Nivell A1 de la Funció Pública. El procés de selecció es regirà per la legislació vigent en la matèria.

 

 

 

Article 35.

 

El director o director gerent és el/la responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l’Institut i li corresponen en particular les funcions següents:

 

a) La direcció, gestió i administració de l’Institut en els termes que preveu aquests Estatuts, i la projecció de la seua activitat amb vista a la realització de les seues finalitats.

 

b) En matèria de personal, la direcció immediata del personal propi de l’Institut i en concret:

 

L’autorització per a la realització d’hores extraordinàries, la concessió de permisos i llicències, la instrucció d’expedients disciplinaris, l’autorització per a assistència a cursos, congressos i altres destinats a la formació i perfeccionament de tot el personal de l’Organisme.

 

c)Traslladar a la Secretaria i a la Intervenció de l’Organisme Autònom els expedients completament ultimats, i despatxar personalment amb aquells que hagen de ser elevats a la Presidència per confeccionar-hi l’Orde del Dia o que haja de resoldre la Presidència.

 

d) Vetlar per l’acompliment dels acords de la Junta Rectora i les resolucions de la Presidència.

 

e) Elaborar l’avantprojecte de Pressupost de l’Organisme Autònom.

 

f) La direcció, seguiment i coordinació administrativa dels serveis, l’acompliment de la normativa vigent i la normativa sobre seguretat i higiene, i informar la Presidència del seu desenvolupament, cost i rendiment.

 

g) La recerca de fórmules de promoció i de finançament alternatives de les activitats de l’Organisme Autònom, així com el seguiment de la seua materialització i el control del cost dels serveis i activitats culturals.

 

h) El control i supervisió de la conservació del patrimoni de l’Institut.

 

i) Col·laborar amb la Intervenció de l’Organisme per a l’aplicació correcta de les consignacions pressupostàries.

 

j) Qualssevol altres que li siguen delegades per la Presidència o encomanades per la Junta Rectora.

 

 

 

Article 36.

 

El personal no directiu que siga necessari per a la realització dels treballs i activitats de l’Institut, serà funcionari o laboral, i es reflectirà en la plantilla corresponent i en la Relació de Llocs de Treball, aprovades per la Junta Rectora, i dotada amb càrrec al Pressupost de l’Organisme Autònom.

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VI. Règim econòmic

 

Article 37. Patrimoni.

 

El Patrimoni de l’Organisme Autònom està constituït per:

 

a) Els béns mobles i immobles que siga titular.

 

b) Els drets i accions que, per qualsevol títol, corresponguen a la Institució.

 

c) El Fons Cultural de l’Institut Provincial.

 

d) Qualsevol altre bé o dret que haja adquirit, per títol onerós o gratuït.

 

 

 

Article 38. Recursos econòmics.

 

Per a l’acompliment de les seues finalitats l’Organisme Autònom disposa dels recursos econòmics següents:

 

a) Els productes i rendes del seu patrimoni.

 

b) L’aportació econòmica que l’Excma. Diputació d’Alacant consigne anualment en el seu pressupost ordinari.

 

c) Els beneficis que obtinga en activitats pròpies de la Institució.

 

d) Les subvencions, auxilis i donatius que puga rebre d’altres persones, públiques o privades.

 

e) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.

 

 

 

Article 39. Donacions

 

L’acceptació de donacions a títol onerós, a més de la seua aprovació pel quòrum dels dos terços del nombre legal de membres de la Junta Rectora, amb un informe conjunt previ de la Secretaria i de la Intervenció de l’organisme autònom, amb vista a l’abast de les condicions que aquelles comporten, precisaran l’aprovació del Pla de l’Excma. Diputació d’Alacant.

 

 

 

Article 40. Pressupostos.

 

L’organisme autònom confeccionarà anualment el seu pressupost que comprendrà totes les despeses i ingressos previstos per a l’exercici econòmic, que coincidirà amb l’any natural.

 

Després que la Junta Rectora aprove el pressupost serà elevat a l’Excma. Diputació d’Alacant per a la seua inclusió en els Pressupostos Generals de l’Entitat Provincial.

 

 

 

Article 41. Gestió econòmica.

 

La gestió de l’activitat econòmica de l’organisme autònom s’ajustarà a la normativa vigent per a l’Administració local, circumscrita a la naturalesa i finalitats del mateix organisme.

 

A aquests efectes, la funció de control i fiscalització interna de la gestió pressupostària, economicofinancera i de comptabilitat, serà exercida, amb caràcter exclusiu, per l’interventor o interventora de l’organisme autònom, d’acord amb la legislació de règim local vigent.

 

 

 

Artículo 42. Rendició de comptes.

 

Per al coneixement, examen i fiscalització de la gestió econòmica de l’organisme autònom, es retran els comptes corresponents, d’acord amb el que estableix la normativa de règim local i en aquests estatuts.

 

En tot cas, aprovades per la Junta Rectora els comptes pressupostaris i extrapressupostàries de l’organisme autònom, la seua sanció definitiva correspondrà al Ple de l’Excma. Diputació d’Alacant, així com qualsevol modificació dels crèdits pressupostaris que tingués lloc durant l’exercici econòmic.

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL VII. Extinció

 

 

Article 43.

 

L’organisme autònom podrà extingir-se, en qualsevol moment, per alguna de les causes següents:

 

a) Per acord del Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

 

b) Per impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu.

 

 

 

Article 44.

 

En extingir-se l’organisme autònom, el succeirà universalment l’Excma. Diputació d’Alacant.

 


 


 

 

Nota aclaridora:  

Dels estatuts aprovats al maig de 2009 continuen vigents els articles: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, així com el 10, 19, 21, 22, 23 i 24. A més dels articles del 38 al 45 (que passen a ser-hi del 37 al 44, per absorbir el nou article 29 l’antic 36).

 

Amb tot, esdevenen els articles nous aprovats al desembre de 2014:

8, 9, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 i 37.

 

 
 
IAC Gil-Albert: Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Casa Bardín. Calle San Fernando, 44, 03001 Alicante. 965 12 12 14