Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carolina Gracia Gómez

Diputada provincial

Municipi: Orihuela

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: carolina.gracia@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Batxillerat en la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

– Estudiant de Dret

Empresa privada, tot exercint funcions d’administració

Membre del Consell d’Administració de l’Organisme Autònom Caixa de Crèdit Provincial per a Cooperació

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 0,00 €
Valor total d’altres béns 13.000,00 €
TOTAL 13.000,00 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 4.576,45 €
TOTAL 4.576,45 €
III.Activitats
Regidora de l’Ajuntament d’Orihuela, amb percepció de dietes
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Parcial
Retribucions (sou brut anual) 51.336,11 €
 
Data efectiva: 2 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL
Viatges 2019
​​​NOMBRE ​CARGO ​​CODIGO DIR3 ​​FECHA DESPLAZAMIENTO ​DESTINO OBJETO OBSERVACIONES DIETAS GASTOS  IMPORTE TOTAL​

Agenda oficial

<pr>

<pr>

Shares