Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Carlos Mazón Guixot

Il·lm. Sr. President de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant

Municipi:  Alacant

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: presidente@diputacionalicante.es
Grup Polític: Popular

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant

– Director gerent de la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Alacant (2009-2019)

– Vicepresident 4t de la Diputació Provincial d’Alacant. Diputat de Cooperació (2007-2009)

– Director general de Consum i Seguretat Industrial de la Generalitat Valenciana (2004-2007)

– Director general de Comerç i Consum de la Generalitat Valenciana (2003-2004)

– Director general de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana (1999-2003)

– Regidor de l’Ajuntament d’Alacant

– President de la Comissió Provincial de l’Aigua

– President de la Caixa de Crèdit Provincial

– President del Patronat Costa Blanca

– President de l’Institut Juan Gil-Albert

– President de la Fundació MARQ

– President de la Fundació ADDA

– President de SUMA Gestió Tributària

– Vicepresident primer i president per delegació de l’Excm. Sr. Governador Civil de la província, del Consorci d’Aigües Marina Baixa

– President del Consorci Aigües Marina Alta

– President de l’Organisme Autònom Institut de la Família Pedro Herrero

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 49.667,50 €
Valor total d’altres béns 56.000,00 €
TOTAL 105.667,50 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 83.267,00 €
TOTAL 83.267,00 €
III.Activitats
Regidor de l’Ajuntament d’Alacant. Gerent, en excedència, de la Cambra de Comerç d’Alacant
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 83.227,44 €
 
Data efectiva: 19 de juliol de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DEL OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODIGO DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial