Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Alfonso Francés Pérez

Diputat provincial. Portaveu Grup Socialista

Municipi: Alcoi

Mandat: 2019 – 2023
Correu Electrònic: antonio.frances@diputacionalicante.es
Grup Polític: Socialista

– Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.

– Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.

– Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008

– Professional autònom des de 1999 a 2008

– Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant, any 2007

– Membre de SUMA

– Membre de la Comissió Contractació

– Membre de la Comissió Especial de Comptes

DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS PREVIS A la PRESA DE POSSESSIÓ MODIFICACIÓ DECLARACIÓ ANUAL BÉNS I ACTIVITATS CESSAMENT/FINAL DEL MANDAT
I. Actiu
Béns immobles (Valors cadastrals) 52.820,14 €
Valor total d’altres béns 17.175,00 €
TOTAL 69.995,14 €
II.Passiu
Crèdits, préstecs, deutes 57.000,00 €
TOTAL 57.000,00 €
III.Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi, amb dedicació exclusiva
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant Exclusiva
Retribucions (sou brut anual) 73.240,94 €
 
Data efectiva: 1 d’agost de 2019
Obsequis 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA ENTREGA DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L´OBSEQUI
Viatges 2019
NOM CÀRREC CODI DIR3 DATA DESPLAÇAMENT DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL

Agenda oficial