Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant:
Exclusiva