Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Antonio Alfonso Francés Pérez

Grup Socialista

Municipi: Alcoi

Mandat: 2015 – 2019
Correu Electrónic: antonio.frances@diputacionalicante.es
Grup Polític: PSOE

  • Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat d’Alacant.
  • Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya.
  • Gerent d’una Consultora d’empreses des de 2001 a 2008
  • Professional autònom des 1999 a 2008
  • Professor associat de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat d’Alacant any 2007
  • Membre Comissió Medi Ambient
  • Membre Comissió Infraestructures, Modernització i Bon Govern
  • Membre Comissió Hisenda i Règim Interior, i Contractació
  • Membre Comissió Cultura i Esports
  • Membre Comissió Benestar Social i Família
I. Actiu  
Béns immobles (Valors cadastrals) 38.659,55€
Valor total d’altres béns 12.600,00€
TOTAL 51.259,55 €
 
II. Pasiu
Crèdits, préstecs, deutes 68.200,00€
 
III. Activitats
Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoi Amb dedicació exclusiva
 
 
Règim de dedicació en l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant: Sense dedicació
Retribucions (sou brut anual) : 0,00€

 

 

NOM CÀRREC CÒDIGO DIR3 DATA LLIURAMENT DESCRIPCIÓ OBSEQUI PROCEDÈNCIA DESTINACIÓ DE L’OBSEQUI
L02000003

 

 

​​​NOM ​CÀRREC ​​CODIGO DIR3 ​​DATA DESPLAÇAMENT ​DESTINACIÓ OBJECTE OBSERVACIONS DIETES DESPESES IMPORT TOTAL​
L02000003

 

Agenda oficial