Avda. Estación, nº 6 03005 Alicante – Telf. 965 98 89 00

Presidència

Està format pel Gabinet de Presidència, que coordina els serveis de Protocol, Documentació i Gabinet de Comunicació. Estan integrats els departaments de Serveis Jurídics, Secretaria General, Acció Local i Oficina Pressupostària.

On estem

​Palau Provincial
Avda. de la Estación, 6
03005 Alicante
Tfno.: 965 98 89 00
presidente@diputacionalicante.es

 

Diputat responsable:

Seguir en xarxes socials

La Presidència constitueix un òrgan actiu i unipersonal, amb facultats pròpies i diferenciades de les corresponents a la corporació respecte a la qual assumeix la seva representació. Les seves funcions i competències principals són la presidència dels òrgans executius i consultius de la institució -llevat delegació expressament, el que significa la convocatòria dels mateixos, sent Ple el màxim òrgan de representació i decisions, seguit de la Junta de Govern i comissions informatives.

A través del Gabinet de Presidència es coordinen i gestionen les convocatòries derivades de l’Acció Local i altres. Cal destacar, en aquest sentit, l’assessorament als ajuntaments de la província en programes europeus per aconseguir finançament de la UE. La informació està recollida a la web del Centre de Recursos Europa (CREDI).

També s’encarrega del servei de Documentació de Presidència, que recull periòdicament les dades i xifres oficials més rellevants de la província. Depenen d’aquest gabinet el servei de Protocol i el Gabinet de Comunicació.

La Secretaria General és l’òrgan que té atribuïdes les funcions públiques de fe pública -expedients i actes-i assessorament legal preceptiu de la institució i organismes d’acord amb la llei i reservat a funcionaris d’amb habilitació de caràcter estatal. Entre les seves funcions hi ha la custòdia dels documents públics i certificar tots els actes i resolucions de la Presidència, acords de Ple i Junta de Govern; així com l’assessorament legal a totes les àrees, especialment a la de Serveis d’Assistència a Municipis (SAM).

Els Serveis Jurídics s’encarrega de la defensa jurídica davant els tribunals de la institució i els seus organismes. Elabora informes a petició de la Presidència. Assessora a les diferents àrees i als ajuntaments, especialment als de menor població, sent un pilar del SAM.

L’Oficina Pressupostària és una unitat de suport a la Presidència i que treballa en col·laboració amb la Intervenció en el control dels comptes de la institució. Sobre ella, recau el pes de la redacció del pressupost anual.

 

El pleno aprueba la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para el fomento y desarrollo económico de sus municipios con 1.358.000 euros

El pleno aprueba la convocatoria de ayudas a ayuntamientos para el fomento y desarrollo económico de sus municipios con 1.358.000 euros

La corporación respalda también por unanimidad el Plan Provincial de Mejora de la Red Viaria Provincial La Diputación de Alicante ...
El Gobierno Provincial saca adelante los presupuestos de la Diputación de Alicante para 2019 con especial atención a los municipios y a las inversiones hídricas

El Gobierno Provincial saca adelante los presupuestos de la Diputación de Alicante para 2019 con especial atención a los municipios y a las inversiones hídricas

El pleno de la institución aprueba unas cuentas que suben a los 224 millones en el capítulo de Ingresos y ...
La provincia de Alicante será en 2019 la ‘Capital Gastronómica del Mediterráneo’

La provincia de Alicante será en 2019 la ‘Capital Gastronómica del Mediterráneo’

César Sánchez ha anunciado esta mañana la designación por parte de la RAG El presidente de la Diputación de Alicante, ...
El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba ayudas en materia de ciclo hídrico por 2.700.000 euros

El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba ayudas en materia de ciclo hídrico por 2.700.000 euros

La corporación da el visto bueno a cuatro convocatorias de subvenciones para obras de abastecimiento y saneamiento y para la ...
Loading...
No s'ha trobat cap entrada.

Convocatories i Anuncis

No s'ha trobat cap entrada.